Inklinking van de Polderbodem

Klas 3 Onderzoeksopdracht, 2016.  Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Het waterschap is onder meer verantwoordelijk voor een goed waterbeheer: zorgen voor voldoende water (niet te veel, niet te weinig). Met name in de laaggelegen polders, zoals Zuidplas en Krimpenerwaard, waar veel mensen wonen en boeren landbouwgrond hebben, is een goed waterbeheer heel belangrijk.

Door het droogpompen van onze polders klinkt de veengrond in, waardoor de bodem daalt. De veengrond klinkt in door veenoxidatie (veen wordt blootgesteld aan zuurstof). Dit proces wordt versterkt doordat we het waterpeil in de polder laag houden om het land droog te houden, zodat boeren het land kunnen blijven gebruiken.
Dus hoe meer gepompt wordt, hoe sterker de bodemdaling is, en hoe moeilijker het wordt om het gebied droog te houden. Maar als het Hoogheemraadschap stopt met pompen, wordt het land te nat om te kunnen gebruiken door boeren, en uiteindelijk ook te nat om te wonen.
Tegelijk met de bodemdaling hebben we te maken met een zeespiegelstijging. De druk van het vaak zoute kwelwater dat uit de bodem omhoog komt wordt steeds groter.
Hoe kunnen we hier het best mee omgaan? Kunnen we de bodemdaling stoppen of zijn er andere mogelijkheden te bedenken waarbij er toekomst is voor zowel boeren als bewoners in onze polders?

Geplaatst in .